Text
Författare: Torbiörnsson, Teofil. Stockholms stadsarkiv

Teofil Torbiörnsson försöker övertala gudsförnekare Nyström att återvända till tron 1910

Stockholmsläkaren och samhällsdebattören Anton Nyström var en känd gudsförnekare. Han propagerade i flera skrifter bl.a. för att stat och kyrka skulle skiljas åt och att kristendomsundervisningen i skolorna skulle avskaffas - han menade att samhället borde sekulariseras.

Den varmt kristne Teofil Torbiörnsson är därför orolig för Doktor Nyströms själ. I det här brevet försöker han övertale den trolöse gamle "syndaren" att åter vända sig till "Herren". Teofil Torbiörnsson hade försökt göra samma sak i ett brev redan år 1881, d.v.s. 29 år innan han skickade detta.

Brevet renskrivet: 

Göteborg den 21 Dec. 1910.

Min vän!

Härmed har jag den stora glädjen meddela, att Gud Allsmäktig, himlarnes och jordens Skapare, älskar Er, ja, outsägligt. Jag vet att ni ej tror det, ty Ni har länge vandrat i fiendskap mot Honom och då antager ni att Han är ond på Er, men så är dock icke förhållandet. Han vårdar sig om Er och längtar att få frälsa Er från syndens och satans förfärliga välde över Ert hjärta. Detta är sanning. Se, den store och härlige Guden är kärlek.

Så säger Herren: Sann Gud och Frälsare är ingen utom mig. Vänden eder till mig, så varden I frälste, alla världens ändar, ty jag är Gud och ingen annan. Och: Den ogudaktige övergive sin väg och syndaren sina tankar och vände sig till Herren, så förbarmar Han sig över honom, och till vår Gud, ty hos Honom är mycken förlåtelse.

Se här Guds vittnesbörd: älskade Gud världen (alltså även Anton Nyström) att Han gav åt henne sin enfödde Son, på det att var och en som tror på Honom icke skall förgås, utan hava wigt liv. Ja, Gud har givit oss det eviga livet, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Sonen, han har icke livet. Jesus Kristus är åt oss given av Gud till visdom, rättfärdighet, helgelse och förlossning; en outsägligt dyrbar gåva!! Nu gäller det att mottaga eller förkasta; härpå hänger det eviga livet eller en evig förbannelse.

Om en syndare vill vända sig till Jesus med alla sina synder, så skola de varda vita som snö, om de än voro blodröda. Ja, detta är Guds ord. Min egen ärfarenhet intygar sanningen härav. Jag har levat utan frid med Gud, utan hopp för evigheten, i fiendskap mot Gud, vilket ju är det förskräckligaste av allt, men jag stannade för Guds ord och fick förlåtelse för alla mina synder, vilka voro blodröda. Ära och tack ske Jesus! Nu är jag rättfärdig och lycklig och har ett förtroligt umgänge med min himmelske Fader; Han talar till mig och jag talar till Honom i bön, åkallan och tacksägelse, Han är glad över mig och jag är glad över Honom. Jesu blod sonar ifrån alla synder, då man beder därom.

Tiden är kort härefter. Skynda Er nu till Jesus, ty Han allena är vägen till Gud! Den som kommer till Jesus blir ej utkastad. Gud välsinge Er!

Vännen T. Torbiörnsson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad