Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, angående tiggeriernes hämmande i hufwudstaden och deras answar, som lägga hinder i wägen för police-betjeningen wid tiggares uptagande och afwisande” 1815

Kungörelse från överståthållarämbetet 1815 om hur tiggeriet i Stockholm ska stävjas.

I renskrivet format:

"Genom Fattigförsörjningarnes werksamhet och de tilfällen för arbetsförtjenst, som äro beredde, borde wäl förwäntas, at tiggerierne uti hufwudstaden skulle uphöra; men som det ännu förspörjes, at personer af nästan alla åldrar, deribland äfwen barn, kringstryka dels å gatorna, dels i husen och salubodarne, samt, stundom under förewändning at försälja blommor, leksaker och swafwelstickor, m.m., beswära Allmänheten med bettlande, hwarwid tilfällen at stjäla äfwen ofta begagnas; Altså har jag ansett nödigt, at, med förnyande af de förut emot tiggerier utfärdade Författningar, härigenom ytterligare stadga och förordna, at de, hwilka hädanefter beträdas med tiggande på gator, allmänna platser, kyrkogårdar, i bodar och husen, eller under den af några warors utbjudande bemantla sina afsigter at bettla, skolas genast uptagas och utan skonsmål efter gällande Författningar afstraffas samt beläggas med allmänt arbete å Correctionshuset, efter omständigheterne och som Tiggarens okynne förtjenar; hwilken bestraffning de wanartige föräldrar äfwen skola undergå, som icke hafwa försyn att utsända sina barn att tigga.

Och emedan jag kommit i erfarenhet deraf, at Police-Betjeningen, som det åligger at Tiggare med yttersta nogranhet efterspana och fasttaga, e/…/ blifwit uti denna deras tjensteförrättning med otidighet bemötte och hindrade av obetänksamma personer, de der i sådant afseende plåga skocka sig tilsammans och understundom äfwen fördristat sig hjelpa Tiggaren undan, hwarigenom werkstäligheten af Författningarne om tiggeriernes hämmande betydligen förswåras; wil jag erinra att den blottställer sig för urbota answar som wåldsammeligen befriar en av Police-Betjeningen för bettlande gripen person, och at penningeböter ifrån Tre Riksdaler Sexton Skillingar till Tio Riksdaler, efter omständigheterne ofelbart följa på de hinder, som läggas för Police-Betjeningen då de wilja fasttaga eller afwisa Tiggare.

Stadens Fiscaler och Police-Betjeningen böra öfwer efterlefnad af hwad i ofwanberörde måtto stadgadt blifwit, hålla en nog och alfwarsam tilsyn. Stockholm den 20 April 1815.

CARL MÖRNER."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad