Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nio åtgärder till förebyggande av Arbetslöshet - flygblad från Sällskapet för Humanitär Barnalstring 1923

Sällskapet hade utgivit liknande pamfletter 1921 och 1922. Liksom då handlade åtgärderna om att arbetarklassen skulle förmås föda färre barn - men 1923 tillades kravet på att möjliggöra sterilisering. 

Angående sterilisering föreslår Sällskapet: 

”Att då personer med små inkomster mot sin vilja till följd av obetänksamhet erhållit flera än två barn, endera maken må på egen begäran kunna bli av läkare steriliserad, d. v. s. ofruktsamgjord, genom t. ex. röntgen-behandling. (Har ej alls så ingripande följder som kastrering.)”

Dessutom utvecklar man avsnittet om att möjliggöra aborter jämfört med tidigare års pamfletter. Sällskapet föreslår:

"Att fosterfördrivningsfrågan upptages på nytt för ernående av full straffrihet, när handlingen utföres av läkare och i mycket tidigt stadium. Är ej detta att föredra framför självmord, barnamord, pliktäktenskap, förstörd ekonomi samt bruten hälsa eller död i följd av fosterfördrivningsbehandling av ej sakkunnig person? I Sverge råka dagligen 50 ogifta kvinnor i förtvivlan till följd av avskytt havandeskap. Efter upprepad sådan av läkare utförd fosterfördrivning bör röntgen-sterilisering på kortare eller längre tid företagas. Röntgenstrålarna döda blott de mer eller mindre mogna könscellerna (ägg och sädeskroppar). Ju starkare röntgenbelysning, dess mindre mogna dödas."

De som ville hjälpa till att sprida budskapet uppmanades ta kontakt med Ernst Johansson, en trappa upp på Södermannagatan 44 som då låg i fastigheten Harven 40, en fastighet som uppförts 1911-1912.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad